27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ gereğince İnternet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu vardır. www.fuys.com.tr’den yapılacak satış şartlarını düzenleyen sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.


“Bu siteye kayıt olarak, alışveriş yapmaya başlamanızdan itibaren aşağıda yazılı tüm maddeleri anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. www.fuys.com.tr bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu şartlardan herhangi birinin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklı tutulmaktadır. www.fuys.com.tr sitesini kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sadece kendinizin sorumlu olduğunuzu ve eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek tüm kişi ve/veya kuruluşların zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız hususunu önemle ihtar ederiz.


SATIŞ SÖZLEŞMESİ


1-TARAFLAR


a)Satıcı: www.fuys.com.tr sitesinin faaliyetlerini yürüten FUY’S YERLİ ÜRÜN TİCARETİ’dir.


Ünvanı : UĞUR TOPÇU FUYS YERLİ ÜRÜN TİCARETİ


(Bundan sonra “fuysnature” olarak anılacaktır.)


Mersis numarası : 2739716733800001


Tüketici telefon hattı: 0 507 090 30 63


Adresi : Seki mah. Seki sk. No:37/2 09760
Bozdoğan /AYDIN


E-Posta : bilgi@fuys.com.tr


b) Alıcı: www.fuys.com.tr sitesinde üye formunu elektronik ortamda doldurmak ve onaylamak suretiyle “üye” sıfatını kazanan kişilerdir.


Adı Soyadı / Ünvanı : (Üyelik sırasında otomatik olarak doldurulacaktır)


Adresi : (Üyelik sırasında otomatik olarak doldurulacaktır)


E-Posta : (Üyelik sırasında otomatik olarak doldurulacaktır)


2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU


İş bu sözleşmenin konusu, www.fuys.com.tr internet sitesinde elektronik ortamda, gerekli bilgileri belirtilerek satışa sunulan ürünün ALICIYA satışı ve tesliminin 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu hususta tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)


Sözleşme konusu ürün(ler), ALICININ elektronik ortamda verdiği siparişe binaen kendisine yollanan onay e-mail’inde sipariş detayları ve teslim koşulları yer alan ürünlerdir.


4.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ


Sözleşme konusu malın özellikleri internet sitesinde bulunan resmin altında açıklanmıştır. Ürünün son kullanma tarihi paketin üzerinde yer almaktadır. Ürünün son kullanma tarihinden önce tüketilmesi gereklidir. Ürün hassas olduğundan, son kullanma tarihine kadar serin ve kuru yerde saklanmalı ve güneş ışınlarından korunmalıdır.


İş bu sözleşme www.fuys.com.tr ile ALICI Arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde düzenlenmiştir.


5.ÜYELİK


Kullanıcı adı ve şifre belirlenerek www.fuys.com.tr’ye üye olunabilecektir. ÜYE şifresini istediği zaman değiştirebilir. ÜYE kullanıcı adı ve şifresini gizli tutacak başkalarıyla paylaşmayacaktır. Bundan doğan sorunlardan sorumlu olacaktır.


ÜYENİN “fuys.com.tr” sitesinden alışveriş yapabilmesi için kullanıcı adını ve şifresi kullanması gereklidir.


ÜYE yaptığı tüm alışverişin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ve beyan eder.


ÜYE, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, bilginin yanlış veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumlu olduğunu, bunları tazmin edeceğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.


6.ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ


Üye “fuys.com.tr” internet sitesini kullanmakla;


“fuys.com.tr” servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, “fuys.com.tr” ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve “fuysnature” ‘nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,


Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan “fuysnature”in sorumlu olmayacağını,


“fuys.com.tr”‘da sunulan hizmetlere “fuys.com.tr” tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda “fuysnature”in uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,


Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan “fuysnature”in sorumlu olmayacağını,


Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Kanunlara ve diğer mevzuata aykırı mesajlar göndermemeyi,


Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,


Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,


Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,


“fuys.com.tr” servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı “fuysnature”den tazminat talep etmemeyi,


“fuys.com.tr” servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,


“fuys.com.tr”un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,


Kurallara aykırı davrandığı takdirde “fuys.com.tr”‘ın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,


“fuys.com.tr”ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,


Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta, yazılım virüsü ve benzeri gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,


Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,


Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Üyenin işbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ni kullanarak yaptığı işlemlerin cezai ve hukuki tüm sorumluluğu tek başına Üye’ye ait olduğunu,


Üye sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile ve/veya hesaba havale yoluyla yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını, üye alışveriş yaptığı kredi kartının kendisine ait olduğunu aksi taktirde doğacak maddi, manevi ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,


Üye mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,


Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, “fuys.com.tr” adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını,


Üye “fuys.com.tr”nın ticari itibarını zedeleyici eylem ve işlemler yapmayacağını aksi halde maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda olduğunu,


Satılan ürün ve içeriğinden kaynaklandığı ispat olunamayan (öncelikle zararın oluştuğunu “fuys.com.tr”ya yazılı ihbar etmesi gerektiğini) zararlardan “fuys.com.tr”nın sorumlu tutulamayacağını,


Üye üründen dolayı zarar gördüğünü ancak “fuys.com.tr”‘nın onay verdiği tahlil ve inceleme komisyonu raporu sonrası iddia edebileceğini, ürünün “fuysnature” tesislerinden çıktıktan sonra doğmuş ve saklama koşullarına uygun olmayan ortamlarda bulundurmadan kaynaklanan zararlardan “fuysnature”i hiçbir şekil ve halde sorumlu tutulamayacağını,


Üye zarar iddiasını öncelikle “fuys.com.tr” derhal ihbardan sorumlu olduğunu, zarar iddiası sonrası “fuys.com.tr”‘nın onayladığı inceleme komisyon raporu olmadan tek taraflı kararı ile basın/yayın kuruluşlarına vermiş olduğu bilgi, röportaj vb. “fuys.com.tr”‘nın ticari itibarını kötüleyecek her türlü eylemden dolayı “fuys.com.tr”‘ya peşinen, gayri kabili rücu maddi (ticari defterlerinin incelenmesi ile menfi/müspet zararı miktarı) ve manevi (100.000.USD) tazminat ödemekle mükellef olduğunu,


Üye olurken bildirdiği elektronik adresine ticari elektronik iletiler gönderilmesini,


Kabul ve taahhüt etmiştir.


7. “FUYS.COM.TR”’A VERİLEN YETKİLER


“fuys.com.tr” üyenin, üyeliğini sebep göstermeksizin sona erdirebilir.


“fuys.com.tr” sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üye bu nedenle herhangi bir talepte bulunamaz.


“fuys.com.tr” gerekli gördüğü hallerde üyenin siteyi kullanmasını süresiz olarak engelleyebilir.


“fuys.com.tr”‘un satışları, kendi stokları ile sınırlıdır.


“fuys.com.tr”, müşterinin onayı olmadan
“fuys.com.tr” bünyesinde, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, “fuys.com.tr” bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir ya da bu faaliyetleri bizzat yürütebilir.


“fuys.com.tr”da satışa sunulan ürünleri, bunların fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkına “fuys.com.tr” sahiptir. Fiyat ve/veya ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde “fuys.com.tr” hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir.


8. Ürünlerin para birimleri ürün gruplarına göre EURO, DOLAR ya da TÜRK LİRASI gibi değişiklik gösterebilir. Döviz cinsinden olan ürünlerin bedelinin Türk lirasına dönüştürülmesinde T.C. Merkez Bankası döviz efektif satış kuru esas alınır. Tüm ürünler ilgili vergiler dahil TL olarak faturalanır ve ödemesi alınır.


9. www.fuys.com.tr sitesinden yapılacak alışverişlerde ALICI tarafından elektronik ortamdan girilecek sipariş formu akabinde, kredi kartı ve/veya kapıda ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemeye karşılık www.fuys.com.tr tarafından stokta bulunan ürünler hazırlanacak ve kargo firmasına teslim edilecektir.


10. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, bedelinin ALICININ tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.fuys.com.tr ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


11. Ürünün tesliminden sonra ALICIYA ait kredi kartının ALICININ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini www.fuys.com.tr’e ödememesi halinde, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde ALICI tarafından geri gönderilmesi zorunludur. Bu taktirde nakliye giderleri ALICIYA aittir.


12. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICININ yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.


13. Sözleşme konusu ürün, ALICIDAN başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Buna ek olarak, ALICI internet sitesinde belirttiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın ALICI’YA yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmiştir.


14. ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren aşağıdaki koşulların varlığı halinde 14 gün içinde gerekçeli/gerekçesiz cayma hakkına sahiptir.


Ürün/ürünleri almaktan vazgeçilmesi durumunda ürünlerin ambalajını bozmadan, kullanmadan, tahrip etmeden, ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren ondört (14) günlük süre içinde neden belirterek iade edilebilir.


Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, etiket korumalarının hiç bir surette bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.


Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde www.fuys.com.tr e-mail adresine (bilgi@fuys.com.tr) yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün sözleşme hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIYA teslim edilen ürünün www.fuys.com.tr adresine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.


Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde, yukarıdaki koşulların sağlandığının teyidi ile ürün bedeli, ALICININ yapmış olduğu ödeme şekli ile ALICIYA iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.


15. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICININ vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICININ vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerininden ALICIYA ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICININ bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICIDAN herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.


16. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, hava muhalefeti veya ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.


17. Sözleşme kapsamında yer almayan tüm hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümleri geçerli olacaktır.


18. Adres değişiklikleri diğer tarafa en az 15 (onbeş) gün öncesinden yazılı olarak bildirilmelidir. Aksi halde, yukarıda yazılı adreslere yapılacak olan tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır.


19. ALICI bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda “fuys.com.tr” defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


20. Kullanıcı üyelik formunu dolduran ve/veya sistemi kullanarak hizmet alan ve/veya sipariş veren kişiler iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır.


Taraflardan her biri sözleşmeyi sebep göstermeden karşı tarafa bildirerek feshedebilir. Bu halde üyenin üyeliği sona erer.


Sözleşme kapsamında ALICIYA yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) ALICYA gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur. ALICI bunu peşinen kabul etmiştir.


21. İş bu sözleşme 21 (yirmibir) madde ve 5 (beş) sayfadan ibaret olup, sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Aydın Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.